444 3 703

Hasta ve Ailesi Olarak Haklarınız

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir. Hasta kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken , başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

 

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri aracılığı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavi yaptırmamanın sonucunu ve ilerleyecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve 7tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

Hastalarımız, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan tıbbi kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir.

Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

 

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Personeli seçme, hekimi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

 

Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın hekimi tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

Acil vakalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.

 

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

Hastanın tedaviyi reddi halinde doğacak olası sonuçlar hekimi tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuzla ilişiği kesilir.

Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

 

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

 

Saygı Görme Hakkı

 Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 

Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı 

Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

 

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı 

Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Temin edilebildiği ölçüde, hastanın kendi isteği ile veya agoni halindeki hasta için hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

 

Güvenlik Hakkı 

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

Hastalarımız gerek duydukları taktirde hastanemiz tarafından sağlanmakta olan güvenlik dışında, bedelini ödemek koşuluyla, ek koruma isteme hakkında sahiptir.

Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

 

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 

Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı 

Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması , gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle hastanemizin konu ile ilgili Hasta Hakları Birimine, idari yetkilisine veya Etik Kurul’a bildirme hakkı vardır.

Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunmaması ya da şikayeti ile ilgili olarak çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.

 

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

Hasta tıbbi kayıtlarda aslına uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir. 

 

HASTA VE YAKINLARI SORUMLULUKLARI

 

Bilgi Verme

Hasta kendisine tıbbi hizmet vermekle görevli hekim ve hemşirelere mevcut şikayetleri, daha önce geçirdiği hastalıklar, bu hastalıklar sırasında hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda tam ve doğru bilgi vermelidir.

Hasta, yetkili hekime tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

 

Önerilere Uyma 

Hastamız tedavisinden sorumlu hekim tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve hekimin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

 

Planlanan Tedaviyi Reddetme

Hastamız hekimi tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

 

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 

Saygı Gösterme 

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

 

Enfeksiyon Kontrol

Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

 

Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır. Hastalarımızın klinik durumu gereği ziyaret yasağı uygulaması gerektiğinde buna uyulması, ziyaret için ısrar edilmemesi gerekir. Yoğun Bakım üniteleri gibi bazı özel tedavi alanlarında ziyaretler sorumlu hekimlerin iznine tabidir ve ziyaret kuralları daha farklı uygulanmaktadır.