444 3 703
        

Hasta ve Yakınlarının Hakları

 1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek
 2. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermek
 3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak.
 4. Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek.
 5. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek.
 6. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak
 7. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmak.

HASTA OLARAK HAKLARIMIZ

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
 2. Herkesin;adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,ırk,dil,din ve mezhep,cinsiyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
 3. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,Kayıtları İnceleme Hakkı
 4. Herkesin;her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.
 5. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme Ve Değiştirme Hakkı
 6. Herkesin;sağlık kuruluşunu seçmeye,değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,görev ve unvanlarını öğrenmeye,seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
 7. Mahremiyet
 8. Herkesin,gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
 9. Rıza
 10. Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya;kendisi ile ilgili tıbbi gerekçeler,önerilen tıbbi girişimler,her türlü girişimin olası risk ve yararları,önerilen girişimlerin farklı seçenekleri,tedavisiz kalmanın etkisi,tanı,sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır.Bunlar anlatıldıktan sonra hastanın sözlü ve yazılı rızası/onamı alınmalıdır.
 11. Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma
 12. Herkesin,sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
 13. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
 14. Herkesin;sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde,dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
 15. Saygınlık Görme Ve Rahatlık
 16. Herkesin;saygı ve ihtimam gösterilerek,güler yüzlü,nazik,şefkatli bir ortamda,her türlü hijyenik şartların sağlandığı,gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderildiği bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 17. Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma
 18. Herkesin;sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,mevzuatın,sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
 19. Şikayet ve Dava Hakkı
 20. Herkes,haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa,mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkına sahiptir.

HASTA OLARAK UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR

 1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek
 2. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermek
 3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak
 4. Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek
 5. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek
 6. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak
 7. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmak.