444 3 703

Hasta ve Yakınlarının Hakları

• Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek
• Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermek
• Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak.
• Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek.
• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek.
• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak
• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmak.


HASTA OLARAK HAKLARIMIZ


• Hizmetten genel olarak faydalanma
• Herkesin adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
• Bilgilendirme ve bilgi isteme, kayıtları inceleme hakkı
• Herkesin her türlü sağlık hizmetinin ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.
• Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı
• Herkesin sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
• Mahremiyet
• Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
• Rıza
• Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya kendisi ile ilgili tıbbi gerekçeler, önerilen tıbbi girişimler, her türlü girişimin olası risk ve yararları, önerilen girişimlerin farklı seçenekleri, tedavisiz kalmanın etkisi, tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır. Bunlar anlatıldıktan sonra hastanın sözlü ve yazılı rızası/onamı alınmalıdır.
• Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma
• Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
• Dini vecibelerini yerine getirebilme
• Herkesin sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
• Saygınlık görme ve rahatlık
• Herkesin saygı ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartların sağlandığı, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderildiği bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
• Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma
• Herkesin sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
• Şikâyet ve dava hakkı
• Herkes haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkına sahiptir.


HASTA OLARAK UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR


• Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek
• Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermek
• Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak
• Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek
• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek
• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak
• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmak